Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 234/08 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów, wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego oraz wzoru zaśw. o korzystaniu z MOPR

Data podpisania: 2008/05/29

Data wejścia w życie: 2008/05/29


ZARZĄDZENIE NR 234/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2008 r.
 
 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów, wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego oraz wzoru zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/686/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin (zm. Uchwała Nr XL/757/05/ Rady Miasta Szczecin z dnia 06 czerwca 2005 r., Uchwała Nr XLVII/892/05/ Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. oraz Uchwała Nr IX/272/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r.), zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ustalam wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów,  zwany dalej wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Ustalam wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Ustalam wzór zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwemu ds. oświaty.
 
§ 5. Traci  moc Zarządzenie Nr 452/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów oraz Zarządzenie Nr 414/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów, zasiłku szkolnego oraz zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: nowa pozycja, wytworzono: 2008/05/30, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Sylwia Liwska, dnia: 2008/05/30 15:02:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Liwska 2008/05/30 15:02:13 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2008/05/30 14:45:28 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2008/05/30 14:32:05 nowa pozycja