Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 504/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2008/11/19

Data wejścia w życie: 2008/11/19


ZARZĄDZENIE NR 504/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

        Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917) zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 504/08 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 listopada 2008 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Butrymowska Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Kołodziej Ewelina     Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  /przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kowalska Urszula     przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Śliwińska Alicja     dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert     - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka
5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert     - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 504/08 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 listopada 2008 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Suska Krystyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Kołodziej Ewelina     Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  /przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kowalska Urszula    przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Szpejnowska Olga    dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert    - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą
5. Tondryk Danuta ekspert    - mgr filologii germańskiej

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/11/25 13:55:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/11/25 13:55:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2008/11/20 09:25:08 nowa pozycja