Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 511/08 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2008/11/24

Data wejścia w życie: 2008/11/24


ZARZĄDZENIE NR 511/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie przekazania sprzętu komputerowego jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Szczecin.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje :


    § 1. Przekazuje się nieodpłatnie sprzęt komputerowy wycofywany z użytkowania w Urzędzie Miasta Szczecin jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin według załącznika do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 511/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2008 r. 

 

Lp.
Rodzaj sprzętu
Ilość
Jednostka użytkująca
 

1
zestaw komputerowy z oprogramowaniem (jednostka centralna + monitor)
 

8
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Ul. Romera 2 
71-246 Szczecin

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2008/11/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Feterowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/11/26 07:49:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/11/26 07:49:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/11/25 13:47:10 nowa pozycja