Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 181/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujących się na terenie strzeżonym – sprzęt

Data podpisania: 2008/04/28

Data wejścia w życie: 2008/04/28


ZARZĄDZENIE NR 181/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujących się na terenie strzeżonym – sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694, z 2003 Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 z 2006 Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje :


    § 1. W Zarządzeniu Nr 175/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujących się na terenie strzeżonym – sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta Szczecin § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1 Zobowiązuję do przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujących się na terenie strzeżonym – sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta Szczecin.
2. Inwentaryzacja winna odbyć się w terminie do 21.05.2008 r.”


    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2008/05/19, odpowiedzialny/a: Andrzej Feterowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/05/19 13:59:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/05/19 13:59:31 nowa pozycja