Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 264/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data podpisania: 2008/06/20

Data wejścia w życie: 2008/06/20


ZARZĄDZENIE NR 264/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

        Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821) zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 264/08 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca2008 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Nitek Agata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Serdyńska Aneta     - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej /przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Gadomska Małgorzata     - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Miętus Beata     - dyrektor /wicedyrektor/
4. Górska Iwona     - ekspert - mgr inż. rolnictwa, biologia, przyroda, zarządzanie oświatą
5. Jaklewicz-Walewicz Ewa     - ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 264/08 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca 2008 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Różycka-Kasztelan Kinga ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Białowąs Jolanta     - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej /przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Rucińska Renata     - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Dziewulski Bogdan     - dyrektor /wicedyrektor/
4. Górska Iwona     - ekspert - mgr inż. rolnictwa, biologia, przyroda, zarządzanie oświatą
5. Godzwon Wioletta Jolanta     - ekspert - mgr biologii, kwalifikacje w zakresie chemii, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, przyroda, zarządzanie oświatą

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/06/20, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/10/08 09:16:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/10/08 09:16:04 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/10/08 09:15:32 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2008/06/20 09:52:58 nowa pozycja