Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 221/08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej ...

Data podpisania: 2008/05/26

Data wejścia w życie: 2008/05/26


ZARZĄDZENIE NR 221/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczeń o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 521/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczeń o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej w wprowadza się następujące zmiany :

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„2. Formularze, o których mowa w ust. 1 podlegają włączeniu do akt osobowych”,

2) § 5 skreśla się,

3) W „Oświadczeniu o stanie majątkowym” stanowiącym załącznik Nr 1, w „Oświadczeniu o prowadzonej działalności gospodarczej stanowiącym załącznik Nr 2 oraz w „Oświadczeniu o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej” stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 521/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczeń o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej wykreśla się klauzulę w brzmieniu : „Zastrzeżone po wypełnieniu”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/05/26, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2008/07/03 09:54:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2008/07/03 09:54:44 nowa pozycja