Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 175A/08 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2008 r.

Data podpisania: 2008/04/25

Data wejścia w życie: 2008/01/01


ZARZĄDZENIE NR 175A/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2008 r.
     
        Na podstawie art. 71b ust. 2a, 2b oraz art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), § 8 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej Uchwałą nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budżetu Miasta na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, wynikającą z części oświatowej subwencji ogólnej w:
1)    niepublicznych szkołach podstawowych                                                       - 295,62
2)    niepublicznych gimnazjach                                                                                       - 307,44 zł
3)    niepublicznych liceach ogólnokształcących                                                               - 322,43 zł
4)    niepublicznych szkołach zawodowych                                                          - 367,21 zł
§ 2. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na:
1)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych:
a)    grupy A                                                                                                                 - 709,48 zł
(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
 
b)    grupy B                                                                                                              - 1.152,91 zł
(uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
c)   grupy C                                                                                                               - 1.359,84
(uczniów niesłyszących i słabo słyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
d)    grupy D                                                                                                              - 3.103,99 zł
(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)
2)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych gimnazjach:
a)    grupy A                                                                                                                 - 737,86 zł
(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
b)    grupy B                                                                                                              - 1.199,03 zł
(uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
c)   grupy C                                                                                                               - 1.414,23
(uczniów niesłyszących i słabo słyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
d)    grupy D                                                                                                              - 3.228,14 zł
(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)
3)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych liceach ogólnokształcących:
a)    grupy A                                                                                                                 - 773,83 zł
(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
b)    grupy B                                                                                                              - 1.257,46 zł
(uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
c)   grupy C                                                                                                               - 1.483,16
(uczniów niesłyszących i słabo słyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
d)    grupy D                                                                                                             - 3.385,47 zł
(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)
4)  jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach zawodowych:
a)    grupy A                                                                                                                 - 881,30 zł
(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
b)    grupy B                                                                                                              - 1.432,11 zł
(uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
c)   grupy C                                                                                                               - 1.689,15
(uczniów niesłyszących i słabo słyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)
d)    grupy D                                                                                                              - 3.855,67 zł
(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)
5) jedno dziecko w niepublicznych przedszkolach:
a)    niepełnosprawne bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonych              - 1.773,71 zł
b)    niepełnosprawne z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi                     - 4.212,55 zł
6)  jedno dziecko objęte wspomaganiem wczesnoszkolnym
a)    w przedszkolach, szkołach podstawowych                                                             - 248,32 zł
b)    w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych                                                                                                    - 250,78 zł
 
7)  jednego wychowanka w Ośrodkach Rewalidacyjno-Wychowawczych                  - 2.836,15 zł                                                                                                            
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2008 r.

 

                                                                                                                   PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                   Piotr Krzystek

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/05/13, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2008/05/13 11:59:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2008/05/13 11:59:22 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2008/05/13 11:59:05 nowa pozycja