Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 433/08 w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin, ustalenia składu, zasad powoływania członków oraz regulaminu jej działania

Data podpisania: 2008/10/06

Data wejścia w życie: 2008/10/06


ZARZĄDZENIE NR 433/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 października 2008 r.

w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin, ustalenia składu, zasad powoływania członków oraz regulaminu jej działania 

     Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U Nr 226, poz. 1675, zm. z 2007 r. Nr 171, poz. 1208), zarządzam, co następuje:

     § 1.1.Powołuje się Radę Sportu Gminy Miasto Szczecin, zwaną dalej „Radą”.
2.Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Szczecin w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3.Do kompetencji Rady należą następujące zadania: 
       1) opiniowanie:
a) strategii rozwoju Gminy Miasto Szczecin w zakresie kultury fizycznej,
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Miasto Szczecin,
e) opiniowanie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, określonych w odrębnych przepisach,
f) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy Miasto Szczecin, dofinansowywanych przez Gminę.
2) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej,
3) propagowanie przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4) współpraca z Komisją ds. Sportu, Komisją ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin.
§ 2.1.Rada składa się z 12 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Szczecin według następujących zasad:
1) 5 osób delegują wiodące stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Miasta
/ nie więcej niż 1 kandydat ze stowarzyszenia/,
2) 2 osoby zajmujące się sprawami kultury fizycznej i sportu w Urzędzie Miasta deleguje Prezydent Miasta Szczecin,
3) 1 osobę deleguje Komisja ds. Sportu Rady Miasta,
4) 1 osobę deleguje Polski Komitet Paraolimpijski,
5) 1 osobę deleguje Szczeciński Klub Olimpijczyka,
6) 1 osobę deleguje Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego,
7) 1 osobę deleguje Szczecińskie Towarzystwo Sportowe,
2. Prezydent Miasta powołuje i odwołuje członków Rady Sportu w trybie odrębnego zarządzenia.
3. Prezydent odwołuje członków Rady w przypadku:

1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,
2) rezygnacji członka Rady,
3) innej ważnej przyczyny.

§3.Ustala się regulamin pracy Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki.
§5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy społeczne, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 433/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 października 2008 r.

Regulamin pracy Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin

§ 1.1.Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów, mających być przedmiotem obrad.
3. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Prezydenta Miasta Szczecin.
4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:
1) Prezydenta Miasta Szczecin,
2) 1/3 członków Rady,
3) Rady Miasta Szczecin.

§ 2.1.Rada ze swego grona wybiera i odwołuje członków Zarządu w skład, którego wchodzi:
1) Przewodniczący,
2) Zastępca Przewodniczącego,
3) Sekretarz.
2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

§ 3.1.Przewodniczący kieruje pracą Rady, prowadzi obrady, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady osoby spoza składu osobowego Rady.
2.W razie potrzeby Przewodniczącego zastępuje Zastępca.
3.Posiedzenia Rady protokołuje Sekretarz.
4.Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności, co najmniej ½ składu członków Rady. 5.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów – decyduje głos przewodniczącego Rady.
6.Kadencja Rady trwa 4 lata, jednakże każdorazowo upływa po 3 miesiącach od zakończenia kadencji Rady Miasta Szczecin.
7.Stanowiska lub opinie zajmowane przez Radę podejmowane są w formie uchwały.
§ 4.Rada składa Prezydentowi Miasta Szczecin coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 5. Obsługę administracyjną posiedzeń Rady zapewnia Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2008/10/06, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Barbara Nowakowska, dnia: 2008/10/06 15:37:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Nowakowska 2008/10/06 15:37:47 nowa pozycja