Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 123/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Systemu Komunikacji Rowerowej

Data podpisania: 2008/03/18

Data wejścia w życie: 2008/03/18


ZARZĄDZENIE NR 123/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 marca 2008 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Systemu Komunikacji Rowerowej.


        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. (Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.), w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :


§ 1. W Zarządzeniu Nr 43/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Systemu Komunikacji Rowerowej (zm. Zarządzenie Nr 131/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 marca 2005 r., Zarządzenie Nr 669/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 grudnia 2005 r., Zarządzenie Nr 182/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 204/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Dorota Skłodowska – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej”
2) po § 4 dodaje się § 41 w brzmieniu:
„§ 41. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/04/02, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/04/03 12:03:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/04/03 12:03:16 modyfikacja wartości
Anna Brzozowska 2008/04/02 09:09:27 nowa pozycja