Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 531/08 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2008/12/01

Data wejścia w życie: 2008/12/01


ZARZĄDZENIE NR 531/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 grudnia 2008 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 80, poz. 1111) zarządzam, co następuje :


   § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.; Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.; Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r.; Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) wprowadza się zmiany :

1) w § 2 pkt 2 po wyrazach „”Geodetę Miasta” dodaje się wyrazy : „Dyrektora Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych”,

2) w § 11 ust. 1 :
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie :
    „9) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków - WKiOZ”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie :
    „12) Wydział Rozwoju Miasta - WRM”,
b) pkt 18 otrzymuje brzmienie :
    „18) Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych - BBiFP”,

3) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
   „3. W Wydziale Rozwoju Miasta tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału, który używa tytułu Architekt Miasta”,

4) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
   „2. Pracą referatów kierują kierownicy z wyjątkiem Zespołu Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków, którym kieruje Miejski Konserwator Zabytków.”, 

5) w § 21 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie :
   „20) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na zadania wydziału/biura”,

6) w § 22 po pkt 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu :
   „21 ) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów i mecenatów Miasta”,

7) § 30 otrzymuje brzmienie :
   „§ 30. Do zadań Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków należy :
1) nadzór nad realizacją polityki kulturalnej Miasta,
2) nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury,
3) prowadzenie spraw związanych z mecenatem Miasta nad kulturą,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją miejskich imprez kulturalnych,
5) prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi o charakterze artystycznym i rozrywkowym,
6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami,
7) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników oraz tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich, stanowiących powojenny dorobek kulturowy Miasta”,

8) § 33 otrzymuje brzmienie :
   „§ 33. Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy :
1) strategia Miasta i miejskie polityki branżowe,
2) sprawy wieloletnich programów oraz rocznych planów inwestycyjnych,
3) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej Miasta, harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz organizowanie konkursów architektoniczno – urbanistycznych,
4) współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych opracowań planistycznych,
5) nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta,
6) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych,
7) przygotowanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście – obsługa inwestorów,
8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką morską oraz wspieraniem rozwoju gospodarczego Miasta,
9) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
10) współpraca regionalna”,

9) w § 35 skreśla się pkt 5 – 9,

10) w § 37 pkt 3 otrzymuje brzmienie :
   „3) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte przez wody stanowiące własność Skarbu Państwa oraz grunty, które przeszły na własność Miasta, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami”,

11) § 39 otrzymuje brzmienie :
   „§ 39. Do zadań Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych należy :
1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
2) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
4) opracowywanie prognozy kwoty długu,
5) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Prezydenta,
6) nadzór nad realizacją budżetu,
7) opracowywanie Memorandum Finansowego,
8) obsługa kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,
9) prowadzenie i koordynowanie działań podejmowanych przez wydziały/biura na rzecz pozyskiwania zagranicznej bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
10) pomoc oraz udział w powstawaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
11) analiza oraz weryfikowanie możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności Unii Europejskiej, na zadania wydziałów i biur zapisane w budżecie Miasta”,

12) w § 42 :
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie :
   „4)koordynowanie i monitorowanie realizacji „Szczecińskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”,
b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu :
   „5) organizowanie, koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad Szczecińskim Centrum Bezpieczeństwa”.

   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/12/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/12/10 13:29:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/12/10 13:29:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/12/10 13:15:59 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2008/12/01 15:24:35 nowa pozycja