Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 305/08 Zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

Data podpisania: 2008/07/14

Data wejścia w życie: 2008/07/14


Zarządzenie Nr 305/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 lipca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

                    Na podstawie ustawy art. 22 ust 5 pkt 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz.1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45, poz.319;     Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r.: Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 421/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„ §3.  Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych przeznacza się na sfinansowanie niekonwencjonalnych wydarzeń kulturalno – artystycznych, związanych z promocją Miasta Szczecin”, w tym w szczególności:

  1. kampanie medialne realizowane przez Miasto,
  2. projekty graficzne,  
  3. promocja Miasta podczas wydarzeń, w szczególności: 
  4. zamieszczanie przekazów promocyjnych Miasta na materiałach promujących wydarzenia;
  5. oznakowanie nośnikami promocyjnymi Miasta terenu imprez;
  6. rozpowszechnianie informacji o Mieście podczas wydarzeń oraz  podczas kampanii medialnych i działań PR w związku z wydarzeniami;
  7. dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta podczas wydarzeń i imprez towarzyszących.

§2.  Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Promocji i Informacji, wytworzono: 2008/09/25, odpowiedzialny/a: Agnieszka Gardocka, wprowadził/a: Łukasz Kłaczyński, dnia: 2008/09/25 13:22:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Kłaczyński 2008/09/25 13:22:44 nowa pozycja