Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 2/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru inwestorów, którzy będą mogli ubiegać się o przyłączenie nieruchomości, których są właścicielami lub użytkownikami wieczystym

Data podpisania: 2008/01/02

Data wejścia w życie: 2008/01/02


ZARZĄDZENIE NR 2/08 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 2 stycznia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru inwestorów, którzy będą mogli ubiegać się o przyłączenie nieruchomości, których są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


        Na podstawie art. 31 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r. Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 545/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru inwestorów, którzy będą mogli ubiegać się o przyłączenie nieruchomości, których są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)    Pan Andrzej Kail - Starszy Specjalista - Manager Projektów Inwestycyjnych w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 545/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru inwestorów, którzy będą mogli ubiegać się o przyłączenie nieruchomości, których są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2008/01/10, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/24 15:26:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/24 15:26:08 modyfikacja wartości
Andrzej Waś 2008/01/17 12:09:05 modyfikacja wartości
Andrzej Waś 2008/01/10 15:24:28 modyfikacja wartości
Andrzej Waś 2008/01/10 15:18:26 modyfikacja wartości
Andrzej Waś 2008/01/10 13:24:36 nowa pozycja