Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 494/08 w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom’’.

Data podpisania: 2008/11/14

Data wejścia w życie: 2008/11/14


ZARZĄDZENIE NR 494/08
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 listopada 2008r.
 
w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom’’.
 
Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zmiana: Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r. ; Zrządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.; Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r. Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej komisją w składzie:
Przewodniczący:
       1) Piotr Grodzki – dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Członkowie:
1)      Paweł Kryzan              - główny specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
2)      Wioletta Perzyńska     - inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
  
§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest:
1)      przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia: ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom ” w 2008 roku ,
2)      wybór najkorzystniejszej oferty,
3)      sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,
4)      przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.
 
§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 18 listopada 2008r., ogodz. 09.00 otwarcie ofert i dokonanie wyboru w Urzędzie Miasta Szczecin- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/12/03, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2008/12/03 14:02:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2008/12/03 14:02:00 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2008/12/03 13:12:52 nowa pozycja