Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 370/08 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

Data podpisania: 2008/08/28

Data wejścia w życie: 2008/08/28


Zmiany:
Zarządzenie Nr 19/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.


ZARZĄDZENIE NR 370/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

        Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r. ) zarządzam, co następuje:


   § 1. Wprowadzam „Instrukcję w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Szczecin”- zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

   § 2. Wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

   § 3. Dyrektorów wydziałów (jednostek równorzędnych) oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się do:
1) zapewnienia prawidłowej organizacji udostępniania informacji publicznej oraz terminowości załatwiania wniosków o udostępnianie informacji publicznej - w ramach właściwości rzeczowej jednostki,
2) przedkładania na wniosek Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta sprawozdań i informacji na temat realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

   § 4. Tracą moc :
1) Zarządzenie Nr 517/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej,
2) Zarządzenie Nr 518/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej.

   § 5. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/08/28, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/05/12 08:27:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/05/12 08:27:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/12 08:12:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/11 15:58:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/11 15:53:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/11 15:42:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/11 15:31:55 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/11 15:11:43 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/08/29 15:18:08 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/08/29 15:02:05 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/08/28 15:18:04 nowa pozycja