Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 257/08 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania prowizyjnego pracowników Urzędu Miasta Szczecin wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Data podpisania: 2008/06/17

Data wejścia w życie: 2008/06/17


ZARZĄDZENIE NR 257/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania prowizyjnego pracowników Urzędu Miasta Szczecin wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

        Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),  § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272, z 2008 r. Nr 73, poz. 431) zarządzam, co następuje :
 
       § 1. W Zarządzeniu Nr 609/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie zasad wynagradzania prowizyjnego pracowników Urzędu Miasta Szczecin wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie może przekroczyć miesięcznie 3 – krotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określonego w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r.
Nr 39, poz.
272, z 2008 r. Nr 73, poz. 431)”.
 
       § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczecin.

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.

udostępnił: Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji, wytworzono: 2008/06/18, odpowiedzialny/a: Dorota Brzozowska, wprowadził/a: Marcin Śniady, dnia: 2008/06/18 12:51:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Śniady 2008/06/18 12:51:40 nowa pozycja