Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75048072

Aktualna strona: 394380

Wydrukowano: 6620

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 68/08 w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM.

Data podpisania: 2008/02/08

Data wejścia w życie: 2008/02/08


ZARZĄDZENIE NR 68/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 08 lutego 2008 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji:
1) Regulamin Programu NASZ DOM, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Regulamin Programu NASZ DOM - Finansowanie Remontów Dźwigów, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.1. Środkami przeznaczonymi na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach niniejszych regulaminów dysponuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
2. Na realizację programu, o którym mowa w § 1 pkt 1przeznacza się 97 % kwoty budżetu na dany rok, na realizację programu, o którym mowa w § 1 pkt 2 przeznacza się – 3 % budżetu na dany rok.
3. W celu efektywnego gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację programów, zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do dokonywania zmian proporcji środków, poprzez przesunięcie środków przeznaczonych na realizację Programu NASZ DOM – Finansowanie Remontów Dźwigów na realizację Programu NASZ DOM.

§ 3. Ubieganie się o środki w ramach Programu przez wspólnoty mieszkaniowe, które złożyły wnioski do chwili wejścia w życie niniejszego zarządzenia, wymaga ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM (zm.: Zarządzenie Nr 184/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 671/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 grudnia 2005 r., Zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 marca 2006 r., Zarządzenie Nr 218/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 322/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2006 r., Zarządzenie Nr 565/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 października 2006 r., Zarządzenie Nr 167/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r.)

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin