Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 230/08 w sprawie powołania Zespołu do spraw ochrony terenów zieleni miejskiej

Data podpisania: 2008/05/29

Data wejścia w życie: 2008/05/29ZARZĄDZENIE NR 230/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2008 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw ochrony terenów zieleni miejskiej


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. (Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.), w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Powołuję Zespół do spraw ochrony terenów zieleni miejskiej zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) Przewodniczący Dariusz Matejski –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin
2) Zastępca przewodniczącego
Aleksandra Sołtykowska –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin
Członkowie:
3) Katarzyna Marlicz – Radni Rady Miasta Szczecin
Andrzej Mickiewicz
4) Alicja Kowalczyk - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta UM Szczecin
5) Michał Sikorski - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
6) Halina Kozar-Makocka - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych UM Szczecin
7) Elżbieta Głowacka –Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin
8) Lidia Markiewicz - Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin
9)Agnieszka Kucharczyk – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
10)Małgorzata Drzewiecka – Zakład Usług Komunalnych
11)Anetta Wieczorek - Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Szczeciński
12) Róża Kochanowska - Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza
13) Marcin Kubus – Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Akademia Rolnicza w Szczecinie
14) Jakub Szumin -Federacja Zielonych „Gaja”
15) Sławomir Kiszkurno -Liga Ochrony Przyrody
16) Maria Schöenborn -przedstawicielka społeczeństwa,
17)Wiktoria Jeremicz -przedstawicielka społeczeństwa,
18) Artur Krzyżański -przedstawiciel społeczeństwa,
19) Wojciech Hawryszuk -przedstawiciel społeczeństwa,

Sekretarz:
20) Katarzyna Tyszkiewicz-Motyl –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin
2. Do prac zespołu mogą być zapraszani w miarę potrzeb przedstawiciele innych instytucji

3. Terminy posiedzeń Zespołu wyznacza Przewodniczący Zespołu, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt.1

§ 2. Do podstawowych zadań zespołu należy:
1) Omawianie i analizowanie problemów związanych z ochroną i gospodarowaniem terenami zieleni miejskiej
2) Opiniowanie, ocena i wypracowywanie stanowiska co do propozycji składanych przez zainteresowanych tematyką
3) Analiza, rozpatrzenie i zaproponowanie Prezydentowi Miasta najkorzystniejszej propozycji rozstrzygnięcia zagadnień kontrowersyjnych w zakresie ochrony i gospodarowania terenami zieleni miejskiej.


§ 3. Ustala się następującą organizację pracy Zespołu:
1) Posiedzenia odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub w terenie.
2) Materiały na posiedzenie przygotowuje i doręcza najpóźniej na 2 (dwa) dni przed jego terminem Przewodniczący Zespołu lub wyznaczona przez niego osoba z Zespołu.
3) Wszystkie ustalenia podejmowane są na posiedzeniach.
4) Z posiedzenia sporządza się protokół.
5) Każdy uczestnik ma prawo zabrania głosu we wszystkich sprawach objętych posiedzeniem, wnieść uwagi i zastrzeżenia.
6) Po wyczerpaniu listy dyskutantów w danej sprawie Przewodniczący lub jego Zastępca formułuje wnioski wynikające z dyskusji i podaje do protokołu.
7) Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników.
8) Protokół podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz.

§ 4.Prace Zespołu nadzoruje merytorycznie Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/10/08, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2008/10/08 09:06:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2008/10/08 09:06:56 nowa pozycja