Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 322/08 powołanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

Data podpisania: 2008/07/29

Data wejścia w życie: 2008/07/29


ZARZĄDZENIE NR 322/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2008 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. „Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”


Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz § 7 Zarządzenia Nr 246/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 288/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lipca 2008 r.) zarządzam co następuje :

   § 1.1. Powołuję Zastępcę Prezydenta Miasta - Beniamina Chochulskiego na Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. „Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” zwanego dalej MAO (Measure Authorising Officer), ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
2. Podstawę oraz zakres działania MAO stanowi Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego zawarta w dniu 15 lipca 2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

   § 2. W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Beniamina Chochulskiego funkcję MAO pełnił będzie Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Michał Przepiera.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/07/29, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2008/07/29 11:04:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2008/07/29 11:04:05 nowa pozycja