Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 259/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.

Data podpisania: 2008/06/17

Data wejścia w życie: 2008/06/17


ZARZĄDZENIE Nr 259/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.


        Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 544/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10 1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla 235 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.
2. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup mieszkańców tj. osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych ustala Dyrektor Domu w drodze zarządzenia wewnętrznego.”

§ 2. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 stanowiąca załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 544/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/08/06, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Violetta Kawecka, dnia: 2008/08/06 14:03:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Violetta Kawecka 2008/08/06 14:03:52 nowa pozycja