Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 60/08 w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny netto nieruchomości gruntowych, sprzedawanych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej

Data podpisania: 2008/02/05

Data wejścia w życie: 2008/02/05

ZARZĄDZENIE NR 60/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 lutego 2008 r.

w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny netto nieruchomości gruntowych, sprzedawanych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych oraz ustalenia jej wysokości

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 68 ust.1 pkt. 1 i 9, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175 , poz. 1459, z 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust.3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na udzielanie bonifikat osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od ceny netto nieruchomości gruntowej, będącej we współużytkowaniu wieczystym w udziałach: osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowej, sprzedawanej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej na rzecz tych użytkowników wieczystych, stosownie do posiadanych udziałów w sprzedawanej nieruchomości, w przypadku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych oraz na rzecz osób fizycznych w celu realizacji celów mieszkaniowych.


§ 2. Bonifikatę, o której mowa w § 1 należy ustalić w takiej wysokości, aby cena netto nieruchomości, płatna jednorazowo, wynikająca z ceny netto nieruchomości pomniejszonej o bonifikatę oraz kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego sprzedawanej nieruchomości, wynosiła 2% wartości nieruchomości gruntowej.


§ 3. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy ustalać cenę netto nieruchomości gruntowej (prawa własności) w wysokości równej jej wartości rynkowej.


§ 4. Na poczet ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz jej użytkowników wieczystych zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.


§ 5. Cena sprzedaży nieruchomości, kwota udzielonej bonifikaty oraz kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego sprzedawanej nieruchomości, zostaną rozliczone na rzecz poszczególnych nabywców, stosownie do posiadanych przez nich udziałów w sprzedawanej nieruchomości.


§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.


§ 7. Traci moc stanowisko Prezydenta Miasta z dnia 12 września 2006 r. (wyciąg z Protokołu Nr 0158/35/06).


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/02/05, odpowiedzialny/a: Grzegorz Jankowski, wprowadził/a: Jowita Chabowska, dnia: 2008/02/05 13:43:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jowita Chabowska 2008/02/05 13:43:08 nowa pozycja