Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 1/08 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Data podpisania: 2008/01/02

Data wejścia w życie: 2008/01/02


ZARZĄDZENIE Nr 01/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 02.01.2008 r.
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
 
 
Na podstawie art.36 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, zm.: Dz. U. z  2002. r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),  zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 66/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 07 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 696/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2006 r.; Zarządzenie Nr 94/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2007 r.).
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r..

udostępnił: WRMiFP, wytworzono: 2008/03/04, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Andrzej Waś, dnia: 2008/03/10 14:26:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Waś 2008/03/10 14:26:19 modyfikacja wartości
Andrzej Waś 2008/03/04 15:24:33 modyfikacja wartości
Andrzej Waś 2008/03/04 12:29:35 nowa pozycja