Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 459/08 w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską, magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje

Data podpisania: 2008/10/24

Data wejścia w życie: 2008/10/24


ZARZĄDZENIE NR 459/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 października 2008 r.
 
 
w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje
 
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Ustanawia się Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne
technologie i innowacje.
2. Zasady przeprowadzenia konkursu o nagrodę wymienioną w ust. 1 ustala „Regulamin KonkursuNagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje” w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta
i Funduszy Pomocowych.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 530/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2007 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załącznik do Zarządzenia
Nr 459 /08 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 października 2008 r.
 
REGULAMIN KONKURSU
”Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje” i „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje
Preambuła
Cel konkursu:
·         stworzenie stałej platformy wymiany informacji pomiędzy studentami i absolwentami uczelni oraz młodymi naukowcami a profesjonalnymi podmiotami obrotu gospodarczego – przedstawicielami świata biznesu;
·         przybliżenie szerokiemu gronu rozwiązań naukowych mogących mieć lub mających
zastosowanie w działalności gospodarczej;
·         promowanie autorów nagrodzonych prac.
 
Rozdział 1
Tryb naboru i wymogi wobec autorów i ich prac zgłaszanych do Nagrody.
§ 1. 1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie oraz magisterskie lub dyplomowe z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione we wszystkich uczelniach Szczecina i ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
2. Na konkurs przyjmowane będą prace doktorskie oraz magisterskie lub dyplomowe obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim.
3. Prace na konkurs zgłaszają Władze Uczelni na wniosek promotora pracy.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, telefon),
2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry) wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała,
3) streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie nowoczesnych technologii i innowacji (streszczenie nie powinno przekraczać 3-5 stron),
4) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD-ROM,
5) wykaz potwierdzonych publikacji ogłoszonymi na jej podstawie,
6) wyniki wdrożenia lub inne potwierdzone dowody nowoczesności i innowacyjności pracy.
 
Rozdział 2
Organizacja i tryb pracy Kapituły Nagrody.
§ 2. 1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin.
2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi:
1) sześciu przedstawicieli środowiska naukowego Szczecina,
2) sześciu przedstawicieli środowiska gospodarczego Szczecina,
3) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin.
3. Kapituła wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego Kapituły.
4. W postępowaniu konkursowym Kapituły wyróżnia się:
1) etap wstępnego zapoznania się członków Kapituły ze zgłoszonymi pracami, w którym istnieje możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich o walorach prac,
2) etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu na posiedzeniu Kapituły.
5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
6. Obrady Kapituły są niejawne.
7. W sprawach nierozstrzygniętych decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły.
8. Wyniki swych prac Kapituła przedstawia, w formie protokołu, Prezydentowi Miasta
Szczecin. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły.
 
Rozdział 3
Wymogi i kryteria oceny prac zgłoszonych do Nagrody.
§ 3. 1. Przedmiot badawczy prac powinien dotyczyć problematyki zastosowania nowoczesnych technologii i innowacji w gospodarce.
2. Walory metodologiczne prac winny prezentować bardzo dobry poziom, adekwatny do wymogów prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych. Preferowanymi wyróżnikami pracy są – obok zawartych w niej innowacyjnych rozwiązań zasługujących na szerokie rozpowszechnienie wśród szczecińskich przedsiębiorców – walory naukowe, poznawcze i praktyczno – twórcze.
3. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce i trudno porównywalnych walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej walorów ocenianych prac, pozostawiając te kwestie Kapitule Nagrody.
 
Rozdział 4
Formy Nagrody.
§ 4. 1. Autorom nagrodzonych prac przyznaje się dyplomy "Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje " i "Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską (lub dyplomową) ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje " oraz nagrody pieniężne, jedną w kategorii prac doktorskich i jedną w kategorii prac magisterskich lub dyplomowych.
2. Prezydent Miasta Szczecin może, na wniosek Kapituły, przyznać wyróżnienia autorom wybranych prac w formie dyplomów oraz dodatkowe nagrody pieniężne.  
3. Wysokość nagród pieniężnych wynika z wielkości ustalonej corocznie w budżecie Miasta Szczecin oraz założenia ramowego, określającego wysokość nagrody w kategorii prac doktorskich jako dwukrotność wysokości nagrody w kategorii prac magisterskich.
4. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość odstąpienia przez Prezydenta Miasta Szczecin, na wniosek Kapituły Nagrody, od przyznania nagród.
 
Rozdział 5
Terminy konkursu.
§ 5. 1. Nagrody za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje oraz za najlepszą pracę magisterską (lub dyplomową) ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje przyznawane są raz w roku przez Prezydenta Miasta Szczecin.
2. Zgłoszenia prac przyjmowane będą w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
3. Prace na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje " lub "Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską (lub dyplomową) ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje " wraz z wymienioną uzupełniającą dokumentacją, w sekretariacie Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża – IV piętro).
4. Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje w ciągu 90 dni od daty składania prac na konkurs, z możliwością jego przesunięcia przez Prezydenta Miasta Szczecin na wniosek Kapituły. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania.


UZASADNIENIE
 
W 2007 roku Prezydent Miasta Szczecin ustanowił Nagrodę za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagrodę za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje. Zostały one rozstrzygnięte w 2008 roku i laureatom zostały dyplomy i nagrody pieniężne przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Na wniosek członków Kapituły Nagrody oraz w wyniku doświadczeń przeprowadzenia pierwszych konkursów należy dokonać zmian w Regulaminie konkursów polegających na usprawnieniu przepływu informacji oraz możliwość przyznawania dodatkowych Wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2008/12/03, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2008/12/03 11:56:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2008/12/03 11:56:10 nowa pozycja