Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 117/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.

Data podpisania: 2008/03/13

Data wejścia w życie: 2008/04/16ZARZĄDZENIE NR 117/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 marca 2008 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.


        Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519, Nr 221, poz. 1649) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina w następujących wysokościach:
1) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie, ul. Krucza 17 - 2 303,41 zł
2) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”  w Szczecinie, ul. Romera 21/29 - 2.056,44 zł
3) Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, ul. Broniewskiego 4/6 - 2.586,42 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1, oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 1/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, poz. 174 z dnia 9 luty 2007 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/03/18, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Violetta Kawecka, dnia: 2008/03/18 13:07:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Violetta Kawecka 2008/03/18 13:07:21 nowa pozycja