Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 338/08 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie

Data podpisania: 2008/08/08

Data wejścia w życie: 2008/08/08


ZARZĄDZENIE NR 338/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie

Na podstawie art.4¹ Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz.793, Nr 176 poz.1238) zarządzam, co następuje: 


§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 12/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Komisja powoływana jest przez Prezydenta w drodze zarządzenia, w skład Komisji wchodzi nie więcej niż 14 osób”.

2) § 11. otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Komisja opracowuje i przedkłada Prezydentowi, w terminie do dnia 30 września danego roku, założenia kierunkowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na następny rok”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/08/22, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Tatiana Duklas, dnia: 2008/08/22 12:44:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tatiana Duklas 2008/08/22 12:44:25 nowa pozycja