Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 35/08 w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy

Data podpisania: 2008/01/22

Data wejścia w życie: 2008/01/22


ZARZĄDZENIE NR 35/08
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 22 stycznia 2007r.

w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) zarządzam co następuje:


§ 1. Odstąpić w roku 2008 od waloryzacji stawek opłat za najem garaży murowanych, w tym garaży wybudowanych ze środków własnych ludności, stanowiących mienie komunalne.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/01/25, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2008/01/29 14:07:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2008/01/29 14:07:12 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2008/01/29 14:03:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/01/28 13:26:12 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2008/01/25 14:59:39 nowa pozycja