Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 592/08 w sprawie przyjęcia na lata 2008-2010 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Data podpisania: 2008/12/31

Data wejścia w życie: 2008/12/31


ZARZĄDZENIE NR 592/08

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 grudnia 2008 r.w sprawie przyjęcia na lata 2008 - 2010 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości


Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) zarządzam co następuje:


§ 1. Przyjmuje się na lata 2008 – 2010, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Szczecina, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości odbywa się zgodnie z:

1) Uchwałą Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późniejszymi zmianami).

2) Uchwałą Nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (zm. Uchwała Nr XII/344/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r.).

3) Uchwałą Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (z późniejszymi zmianami).

4) Uchwałą Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami).

5) Uchwałą Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami).

6) Uchwałą Nr XIX/505/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

7) Uchwałą Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011 (z późniejszymi zmianami).

8) Zarządzeniem Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (z późniejszymi zmianami).

9) Zarządzeniem Nr 247/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami).

10) Zarządzeniem Nr 161/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania Uchwały nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 222/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r.).

11) Zarządzeniem Nr 133/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy zbywaniu przyległych nieruchomości gruntowych (bonifikata obowiązuje w stosunku do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2007 r.).

12) Uchwałą Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r. (z późniejszymi zmianami).

13) Uchwałą Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 r.

14) Uchwałą Nr XXX/769/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013.


§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia, powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/03/12, odpowiedzialny/a: Sylwia Jakubik-Podolska, wprowadził/a: Sylwia Jakubik-Podolska, dnia: 2009/03/12 13:57:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Jakubik-Podolska 2009/03/12 13:57:44 modyfikacja wartości
Sylwia Jakubik-Podolska 2009/03/12 13:56:56 modyfikacja wartości
Sylwia Jakubik-Podolska 2009/03/12 10:10:15 modyfikacja wartości
Sylwia Jakubik-Podolska 2009/03/12 10:02:20 nowa pozycja