Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 30/08 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora programu zdrowotnego „Wczesne Wykrywanie Raka Płuc”.

Data podpisania: 2008/01/16

Data wejścia w życie: 2008/01/16


ZARZĄDZENIE NR 30/08 
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 
z dnia 16 stycznia 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora programu zdrowotnego „Wczesne Wykrywanie Raka Płuc”.

         Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zmiana: Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r. ; Zrządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.; Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r.) w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 ze zm. z 2005 r. Nr 94, poz. 788; Nr 132, poz. 1110; Nr 138, poz.1154; Nr 157, poz.1314; Nr 164, poz. 1366; Nr 169, poz.1411; Nr 179, poz. 1485; z 2006r. Nr 75, poz. 519; Nr 104, poz. 708 i poz.711; Nr 143, poz. 1030; Nr 170, poz. 1217; Nr 191, poz.1410; Nr 227, poz. 1658; Nr 249, poz. 1824; z 2007 r. Nr 64, poz. 433 i poz. 427, Nr 82, poz.559; Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922; Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz.1208; Nr 176, poz. 1243; Nr 180, poz. 1280), zarządzam co następuje:


§ 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej komisją w składzie:
Przewodniczący:
1)Tomasz Jarmoliński - Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
Członkowie:
2) Jan Stopyra- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin,
3) Andrzej Karut- Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Szczecin,
4) Helena Borowska- inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest:
1) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia: „Wczesne Wykrywanie Raka Płuc”,
2) wybór najkorzystniejszej oferty,
3) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 22 stycznia 2008 r., o godz. 900 w Urzędzie Miasta Szczecin- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/01/21, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/24 15:14:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/24 15:14:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/01/24 15:13:16 modyfikacja wartości
Helena Borowska 2008/01/21 16:10:08 nowa pozycja