Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 558/08 w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży murowanych stanowiących mienie komunalne należące do Gminy

Data podpisania: 2008/12/12

Data wejścia w życie: 2008/12/12


ZARZĄDZENIE NR 558/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży murowanych stanowiących mienie komunalne należące do Gminy.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) w związku z § 12 ust.1 Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r.w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Za korzystanie z garaży murowanych stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, ustala się w roku 2009 miesięczne stawki opłat netto za 1 m2, z tytułu :
1) najmu garażu murowanego, z zastrzeżeniem pkt 2 - 3,34 zł ,
2) najmu garażu wybudowanego ze środków własnych ludności lub dzierżawy terenu pod takim garażem - 1,83 zł ,
3) najmu garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 10 zł ,
4) za użytkowanie garażu: zlokalizowanego bez wymaganego zezwolenia, użytkowanego bez tytułu prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wynajmującego lub fakt innego użytkowania niż to wynika z umowy – 7,20 zł ,
5) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych - 0,23 zł.

§ 2.

Stawki określone w § 1 obowiązują od 01 lutego 2009 r.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/12/15, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2008/12/17 07:58:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2008/12/17 07:58:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/12/16 09:21:37 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2008/12/15 16:55:55 nowa pozycja