Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 28/08 uchylające Uchwałę Zarządu Miasta Szczecina w sprawie realizacji budżetu miasta w części dotyczącej wydziałów Urzędu Miejskiego

Data podpisania: 2008/01/16

Data wejścia w życie: 2008/01/16ZARZĄDZENIE NR 28
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 stycznia 2008r.


uchylające Uchwałę Zarządu Miasta Szczecina w sprawie realizacji budżetu miasta w części dotyczącej wydziałów Urzędu Miejskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. Traci moc Uchwała nr 67/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 16 kwietnia 1992 r. w sprawie realizacji budżetu miasta w części dotyczącej wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2008/02/14, odpowiedzialny/a: Urszula Rogacz, wprowadził/a: Żaneta Konczalska, dnia: 2008/02/14 12:30:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Żaneta Konczalska 2008/02/14 12:30:46 nowa pozycja