Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 488/08 w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

Data podpisania: 2008/11/07

Data wejścia w życie: 2008/11/07


ZARZĄDZENIE NR 488/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 7 listopada 2008 r.


w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 4 pkt 9 b1 oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady oraz wysokość opłat z tytułu wydzierżawiania nieruchomości w celu umieszczania reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

§ 2. Zarządzenie nie dotyczy pasa drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, 192, poz. 1381 oraz z 2008r. Nr 54, poz. 326 ).

§ 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) nieruchomościach – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa,
2) reklamie – należy przez to rozumieć:
a) reklamę wolno stojącą - samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym,
b) reklamę wbudowaną – miejsce lub urządzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów
i znaków graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny element wyposażenia elewacji, umieszczony na zakończonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie,
o którym mowa powyżej, stanowiące element pierwotnego wystroju lub projektu budynku,
a także szyld o powierzchni do 0,3 m2 .
3) oznaczeniu przedsiębiorcy (szyld) – należy przez to rozumieć oznaczenie przedsiębiorców, którzy na podstawie przepisów szczególnych mają obowiązek oznaczenia siedziby i miejsca wykonywanej działalności,
4) jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin – należy przez to rozumieć samorządową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
5) jednostka organizacyjna Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu.
6) przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
§ 4. Wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczenia reklam następuje w drodze przetargu z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w odrębnych Uchwałach Rady Miasta
i niniejszym Zarządzeniu.

§ 5. Decyzję w sprawie formy przetargu podejmuje Prezydent Miasta, osoba przez niego upoważniona lub kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin.

§ 6. Przetarg przeprowadza się zgodnie z Regulaminem Przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin, ustalonym przez Prezydenta Miasta Szczecin lub kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 7. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

§ 8. Umowy dzierżawy nieruchomości w celu umieszczenia reklam mogą być zawierane na czas oznaczony do lat trzech. Zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata nastąpić może na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 9. Prezydent może odstąpić od przetargu na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam w przypadku :
1) umieszczenia reklam przez przedsiębiorców reklamujących własną działalność gospodarczą,
2) złożenia wniosku przez osoby, które ostatnio korzystały z nieruchomości na podstawie umowy – na zasadzie kontynuacji dzierżawy,
3) umieszczenia przez organy władzy rządowej i samorządowej znaków informacyjnych zawierających informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map tablic lub plansz,
4) osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo- rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną - w przypadku umieszczenia reklam na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacji pożytku publicznego - w przypadku umieszczenia reklam na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
5) umieszczenia reklam krótkoterminowych – do 3 miesięcy.

§ 10. 1. Z wnioskodawcami zalegającymi z zapłatą czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości oddanej w celu umieszczenia reklamy oraz z wnioskodawcami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości umowy dzierżawy nie będą zawierane.
2. Postanowienia ust.1 nie mają zastosowania w przypadku:
1) zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, powstałej w wyniku zawarcia umowy z podmiotem nieuprawnionym, przy czym Gmina Miasto Szczecin uprawniona będzie dochodzić wynagrodzenia w wysokości stanowiącej równowartość stawek obowiązujących w danym okresie, za cały okres korzystania z nieruchomości, na zasadach ogólnych przed sądem powszechnym.
2) pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej w zakresie rozłożenia na raty.

§ 11. Tryb postępowania przy udostępnianiu nieruchomości w celu umieszczenia reklam określa załącznik nr 1.
§ 12. 1. Stawki czynszu dzierżawnego za umieszczenia reklamy ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 2, z wyłączeniem przypadku ustalenia wysokości czynszu w trybie przetargowym .
2. Czynsz dzierżawny za jeden miesiąc odpowiada iloczynowi powierzchni reklamy
i właściwej stawki opłat wg załącznika nr 2, z wyłączeniem przypadku ustalenia wysokości czynszu w trybie przetargowym .
3. W przypadku trybu przetargowego stawki opłat wg załącznika nr 2 stanowią stawki wywoławcze do przetargu.
4. Podmiot, który zajmował nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy, która wygasła na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, zaniechał złożenia wniosku o zawarcie kolejnej umowy i nadal korzysta z nieruchomości w dotychczasowym zakresie, bądź złożył wniosek po wygaśnięciu umowy, zostanie obciążony za bezumowne korzystanie
z nieruchomości wynagrodzeniem odpowiadającym czterokrotnej wartości miesięcznego umownego czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z nieruchomości, od dnia wygaśnięcia umowy.
5. Podmiot zajmujący nieruchomość, który nigdy nie posiadał tytułu prawnego uprawniającego go do korzystania z nieruchomości i nie występował z żadnym wnioskiem
w zakresie zalegalizowania tego stanu, ponosi sankcje finansowe w postaci jednorazowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wyliczonego na podstawie obowiązujących stawek czynszu dzierżawnego określonych w załączniku nr 2 - za cały okres korzystania z nieruchomości.

§ 13. 1.Stawki opłat, które są podstawą ustalania czynszu, mogą podlegać podwyższeniu
z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach nie zostały zrewaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” po upływie trzeciego kwartału z zastrzeżeniem ust.2.
2. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego Zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji, o której mowa w ust.1 lub zastosować inną stawkę waloryzacji,
nie przekraczającą 20% wzrostu obowiązujących opłat.
3. W przypadku zmiany stawek i wysokości opłat, o zmianie opłat dzierżawcy zawiadamiani będą przez wydzierżawiającego nie później niż 14 dni przed dniem obowiązywania nowych stawek.

§ 14. 1. Nieruchomości mogą być oddawane w użyczenie na czas oznaczony do lat trzech przedsiębiorcom umieszczającym oznaczenie przedsiębiorcy pod warunkiem:
1) umieszczenia jednego oznaczenia przedsiębiorcy w obrębie zakładu głównego, oddziału oraz innego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
2) zawarcia w treści oznaczenia wyłącznie oznaczenia przedsiębiorcy i zwięzłego określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
3) ograniczenia powierzchni oznaczenia przedsiębiorcy lub urządzenia, na którym oznaczenie przedsiębiorcy jest umieszczone do 0,3 m2.
2. W przypadku niezachowania któregokolwiek warunku określonego w ust.1 należy stosować przepisy zarządzenia dotyczące dzierżawy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.1 zostanie zawarta umowa użyczenia nieruchomości w celu umieszczenia oznaczenia przedsiębiorcy.

§ 15. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 16. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 415/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.
2) Zarządzenie Nr 499/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.
3) Zarządzenie Nr 636/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam
4) Zarządzenie Nr 177/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

§ 17. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

§ 18. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w jednostkach organizacyjnych
Gminy Miasto Szczecin nie posiadających osobowości prawnej, w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. - w przypadku nieruchomości oddanych im w trwały zarząd lub umów o zarządzanie. Odnośnie stosowania tych zasad Prezydent Miasta Szczecin może upoważnić konkretne osoby do wyrażania woli w jego imieniu.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyłączeniem Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, dotyczącego opłat za wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczenia reklam, który wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009r.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/11/12, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Małgorzata Dobrzyńska, dnia: 2008/11/12 12:02:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Dobrzyńska 2008/11/12 12:02:30 nowa pozycja