Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 517/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy

Data podpisania: 2008/11/24

Data wejścia w życie: 2008/12/19


ZARZĄDZENIE Nr 517/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy
ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.
 
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759,
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr. 217, poz. 1837 ) zarządzam, co następuje:
 
 
§1. W Zarządzeniu Nr 118/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, schemat organizacyjny Domu stanowiący Załącznik Nr 1 do regulaminu, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/12/19, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2008/12/19 14:44:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2008/12/19 14:44:37 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2008/12/19 14:44:09 nowa pozycja