Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 122/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecin

Data podpisania: 2008/03/18

Data wejścia w życie: 2008/05/01


ZARZĄDZENIE NR 122/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 86 ust.7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.. U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249 poz.1831, Nr 251, poz.1844, z 2007 r. Nr 35., poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519, Nr 221, poz. 1649) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2008 r. w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecin, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek opiekuńczo–wychowawczych w Szczecinie, określonych w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 2/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo–wychowawczych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Załącznik Do Zarządzenia Nr 122/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2008 r. 

L.p.
Nazwa placówki
Adres
Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce
w 2008 r.
1.
Dom Dziecka Nr 1
ul. Broniewskiego 16
71-460 Szczecin
3 414,71 zł.
2.
Dom Dziecka Nr 2
ul. Walecznych 23
70-774 Szczecin
3 212,05 zł.
3.
Pogotowie Opiekuńcze
ul. Łabędzia 4
71-453 Szczecin
2 672,44 zł.
4.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
ul. Mączna 16,
70-780 Szczecin
2 055,52 zł.
5.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
ul. Bolesława Śmiałego 19/4
70-347 Szczecin
1 627,49 zł.
6.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
ul. Różowa 8/2
70-781 Szczecin
1 885,86 zł.
7.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
Al. Wojska Polskiego 95
70-481 Szczecin
2 100,96 zł.
8.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5
ul. Św. Wojciecha 1/6
70-410 Szczecin
1 788,83 zł.
9.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 6
ul. Jana Papugi 10
71-086 Szczecin
2 217, 73 zł.
10.
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin
2 084,88 zł.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/03/26, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/03/26 11:15:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/03/26 11:15:34 modyfikacja wartości
Stanisław Bąbolewski 2008/03/26 09:59:13 nowa pozycja