Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 141/08 w sprawie powołania Komisji do realizacji Programu „Szczecin bez azbestu” i ustalenia regulaminu pracy komisji.

Data podpisania: 2008/04/01

Data wejścia w życie: 2008/04/01


ZARZĄDZENIE NR 141 /08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 kwietnia 2008 r.


w sprawie powołania Komisji do realizacji Programu „Szczecin bez azbestu” i ustalenia regulaminu pracy komisji.


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) oraz § 7 Programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXVI/ 482/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. ,,Szczecin bez azbestu’’ oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina” ( zm. Uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. Nr XLIV/855/05, zm. Uchwały Rady Miasta Szczecin z dn. 13 grudnia 2005 r. Nr XLVII/913/05 zm. Uchwały Rady Miasta Szczecin z dn. 26.02.2008 r. Nr XIX/503/08) zarządzam , co następuje:§ 1. Powołuję Komisję Koordynacyjną ds. realizacji Programu „Szczecin bez azbestu” w składzie:

Przewodniczący:
1) Edward Maliszewski - Zakład Usług Komunalnych

Zastępca Przewodniczącego:
2) Dariusz Januszek - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Członkowie:
3) Lesław Rodak - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
4) Andrzej Kowalczyk - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
5) Monika Szkodzińska - Zakład Usług Komunalnych,

Sekretarz:
6) Krystyna Dyczkowska - Zakład Usług Komunalnych,

§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest ocena wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach Programu „Szczecin bez azbestu” oraz przedstawienie wybranych wniosków do akceptacji.

§ 3. Komisja Koordynacyjna ds. realizacji Programu „Szczecin bez azbestu” działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Koordynacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych”.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/05/13, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2008/05/13 08:37:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2008/05/13 08:37:47 nowa pozycja