Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 267/08 w sprawie powołania zespołu ds analizy zagospodarowania mienia komunalnego do realizacji zadań oświatowych

Data podpisania: 2008/06/25

Data wejścia w życie: 2008/06/25


ZARZĄDZENIE NR 267/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie powołania zespołu ds analizy zagospodarowania mienia komunalnego do realizacji zadań oświatowych


Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (ze zm.: Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół zadaniowy ds analizy zagospodarowania mienia komunalnego do realizacji zadań oświatowych, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Przewodniczący
1) Krzysztof Gajewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Członkowie:
2) Bożena Tworek – Kierownik Referatu Organizacji i Zarządzania Szkołami i Placówkami Oświaty w Wydziale Oświaty
3) Lidia Tusiewicz-Mencel – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
4) Leonarda Rożek - Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
5) Krzysztof Michalski – Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta
6) Dariusz Dołgoszyja – Kierownik Zespołu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta
7) Andrzej Loch – Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
8) Barbara Krzeszowiak – Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
9) Dorota Kabała – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
10) Teresa Kalina - Radna Rady Miasta


§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest:
1) Dokonanie analizy możliwości wykorzystania nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych przez placówki publiczne (szkoły i przedszkola).
2) Wypracowanie stanowiska dotyczącego kierunków zagospodarowania nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których zlokalizowane są placówki oświatowe.
3) Ustalenie zgodności z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości komunalnych, które mogłyby zabezpieczać funkcje oświatowe.
4) Podjęcie wniosków w zakresie ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach.

§ 3. Regulamin pracy Zespołu stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 267/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Regulamin Pracy Zespołu zadaniowego ds. analizy zagospodarowania mienia komunalnego do realizacji zadań oświatowych


§ 1. 1. Podstawowymi formami pracy Zespołu są posiedzenia.
2. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z przyjętym na pierwszym posiedzeniu Zespołu haromonogramem.

§ 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz
2) zapewnienie sprawnego i zgodnego z regulaminem pracy przebiegu posiedzeń Zespołu
3) występowanie z wnioskiem o zmianę i uzupełnienie składu Zespołu
4) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Zespołu i sprawozdań z jego działalności
5) podejmowanie innych działań wynikających z pracy Zespołu
6) zapewnienie obsługi organizacyjnej i technicznej posiedzeń Zespołu, w tym protokolanta, który każdorazowo będzie przedstawiał Przewodniczącemu Zespołu do zatwierdzenia sporządzony protokół z posiedzenia Zespołu.

§ 3. Do obowiązków członka Zespołu należy:
1) uczestniczenie i aktywny udział w pracach Zespołu
2) wykonywanie zadań wynikających z ustaleń Zespołu, zawartych w protokołach z posiedzeń.

§ 4. Zespół może zapraszać do współpracy i udziału w swoich pracach innych ekspertów zewnętrznych, którzy wspierać będą ich merytoryczne działania.

§ 5. Pracę Zespołu nadzoruje Zastępca Prezydenta ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/06/27, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2008/06/27 14:57:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2008/06/27 14:57:56 nowa pozycja