Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 5/08 w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Data podpisania: 2008/01/02

Data wejścia w życie: 2008/01/02


ZARZĄDZENIE NR 5/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 stycznia 2008

w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) oraz § 5 ust. 17 Zarządzenia Nr 123/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Opiniującą do przeprowadzenia postępowania w otwartym konkursie ofert – aneksowanie umów na 2008 rok na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie:

Przewodnicząca:
1) Beata Andruszkiewicz - Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Członek Komisji:
2) Żaneta Zawadzka - Główny Specjalista w Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

3) Ewa Głowacka - Podinspektor w Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Sekretarz:
4) Sylwia Pączka - Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 077/2005 na realizację zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – Zajęcia sportowe jedna z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przedłożenie Prezydentowi Miasta Szczecin propozycji co do wyboru ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Opiniującej, o której mowa w § 1, stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/02/04, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2008/02/13 14:57:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2008/02/13 14:57:41 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/02/04 09:43:57 nowa pozycja