Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 376/08 powołanie Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi w Szczecinie

Data podpisania: 2008/09/01

Data wejścia w życie: 2008/09/01


ZARZĄDZENIE NR 376/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 września 2008 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi w Szczecinie.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) zarządzam, co następuje :

   § 1. Powołuję Panią Kingę Flagę - Gieruszyńską na Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi Miasta Szczecina.

   § 2. Zadaniem Pełnomocnika, o którym mowa w § 1 jest w szczególności :
1) opiniowanie oraz doradztwo w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi działającymi na terenie Miasta Szczecin,
2) inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć zacieśniających współpracę władz Miasta z władzami szkół wyższych (konkursów, przeglądów, osiągnięć itp.),
3) współpraca z Zastępcą Prezydenta Miasta właściwym ds. rozwoju Miasta w zakresie poszerzania udziału środowisk naukowych w przedsięwzięciach rozwijających inicjatywy gospodarcze zastosowania technologii i inne osiągnięcia szkolnictwa wyższego na potrzeby społeczności lokalnej,
4) udział w zespołach zadaniowych, problemowych, doradczych, w których niezbędna jest reprezentacja środowiska szczecińskiego szkolnictwa wyższego,
5) przygotowywanie opracowań i analiz w zakresie prowadzonych działań,
6) współpraca w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej odnoszącej się do współdziałania władz Miasta i szczecińskich szkół wyższych,
7) współpraca z organami samorządu studenckiego szczecińskich szkół wyższych w zakresie przedsięwzięć władz Miasta kierowanych do środowiska akademickiego.

   § 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta do współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/09/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2008/09/02 10:14:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2008/09/02 10:14:19 nowa pozycja