Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 84/08 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2008/02/18

Data wejścia w życie: 2008/02/18


ZARZĄDZENIE NR 84/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 lutego 2008 r.

zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie § 52 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. W szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 393/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 663/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2007 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 dodaje się ust. 8 w brzmieniu :

„8. W zakresie obsługi kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń :
1) pozyskiwanie źródeł finansowania zwrotnego (kredyty, pożyczki, obligacje, itp.),
2) bieżąca analiza i opiniowanie ofert banków i instytucji finansowych w zakresie zaciągania długoterminowych zobowiązań oraz ich skutków i powiązań dotyczących planowania budżetowego,
3) udział w negocjacjach dotyczących udzielenia i zaciągnięcia przez Miasto kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,
4) współpraca z ekspertami i doradcami oraz agencjami ratingowymi w zakresie oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Miasta,
5) poszukiwanie i inicjowanie rozwiązań prowadzących do optymalnego wykorzystania środków finansowych Miasta,
6) analiza zmian prawnych i organizacyjnych pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta.”,

2) w § 19 ust. 8 otrzymuje brzmienie :

„8. Prowadzenie rachunkowości gminnych i powiatowych funduszy celowych.”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/02/20, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2008/02/20 13:44:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2008/02/20 13:44:02 nowa pozycja