Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 151/08 w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązywania skutków awarii energetycznej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2008/04/10

Data wejścia w życie: 2008/04/10


ZARZĄDZENIE NR 151/08
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązywania skutków awarii energetycznej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) zarządzam, co następuje :


§ 1. 1. Powołuję Zespół ds. rozwiązania skutków awarii energetycznej na terenie Gminy Miasto Szczecin, zwany w dalszej części „Zespołem” w składzie :

Przewodniczący :
1) Beniamin Chochulski - Zastępca Prezydenta Miasta,

Zastępca Przewodniczącego :
2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta,

Członkowie :
3) Waldemar Przybylski - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
4) Michał Przepiera - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
5) Longina Kaczmarek - Miejski Rzecznik Konsumentów,
6) Maria Niewęgłowska - Broker Ubezpieczeniowy Gminy Miasto Szczecin,
7) Leon Gajewski - Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie,
8) Sebastian Wypych - Główny Specjalista w Biurze Promocji i Informacji.

2. Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego może w razie potrzeby zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby, dysponujące wiedzą specjalistyczną.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest :

1) ustalenie skutków awarii energetycznej na terenie Gminy Miasto Szczecin,
2) pomoc i wsparcie dla mieszkańców, którzy ponieśli szkody na skutek awarii energetycznej, w tym udzielanie informacji w zakresie roszczeń oraz porady konsumenckie,
3) analiza zaistniałej sytuacji oraz przedłożenie wniosków Prezydentowi Miasta.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/04/10, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/04/10 15:57:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/04/10 15:57:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/04/10 15:52:12 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/04/10 15:30:28 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/04/10 15:29:23 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/04/10 15:25:15 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/04/10 15:19:19 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2008/04/10 14:34:13 nowa pozycja