Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 21/08 w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Data podpisania: 2008/01/11

Data wejścia w życie: 2008/01/11


ZARZĄDZENIE NR 21/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 stycznia 2008

w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) oraz § 5 ust. 17 Zarządzenia Nr 123/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Opiniującą do przeprowadzenia postępowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w składzie:

Przewodnicząca:
1) Jacek Cerebież - Tarabicki Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Członek Komisji:
2) Adrian Guranowski - Kierownik Referatu Polityki Społecznej

3) Jerzy Mazurkiewicz - Inspektor w wydziale Zdrowia i polityki Społecznej

4) Iwona Klimowicz - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Sekretarz:
5) Sylwia Pączka - Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert BOP/SP/2008/001 na realizację zadania - Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz przedłożenie Prezydentowi Miasta Szczecin propozycji co do wyboru ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Opiniującej, o której mowa w § 1, stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/02/04, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2008/02/04 08:38:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2008/02/04 08:38:03 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/02/04 08:36:09 nowa pozycja