Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 228/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2008 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2008/05/29

Data wejścia w życie: 2008/05/29


 

ZARZĄDZENIE NR 228/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2008 r.
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2008 r. w Urzędzie Miasta Szczecin
 
 
            Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje :
 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 135/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2008 r. w Urzędzie Miasta Szczecin w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
 
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) Zespół spisowy nr 2- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) w magazynie Urzędu Miasta Szczecin objęte ewidencją ilościową, wartościową - zapasy wyposażenia
i środków trwałych, materiałów biurowych, materiałów poligraficznych oraz komputerów:
 
Przewodniczący:
a) Andrzej Makowski -                                 Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Członkowie:
b) Marek Hańko                                             Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
c) Emilia Stolarz                                             Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
Obecni przy spisie:
d) Marianna Zając -                                       osoba odpowiedzialna materialnie w Wydziale Obsługi Urzędu,
e) Joanna Kończewska -                              osoba odpowiedzialna materialnie w Wydziale Obsługi Urzędu.”
 
2) pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:
„ c) Andrzej Kowalczyk -                              Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,”
 
 
3) pkt 12 lit. c otrzymuje brzmienie:
„ c) Andrzej Kowalczyk -                              Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,”
 
4) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Zespół spisowy Nr 13 – Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – rowadzone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:
 
Przewodnicząca:
a) Bożena Włoszek -                                      Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
Członek:
b) Bogusław Strzelczak -                               Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
Obecni przy spisie:
c) Bożena Włoszek -                                      osoba odpowiedzialna za realizację inwestycji w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.”
 
5) po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
    „17) Zespół spisowy Nr 17 – Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – prowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych:
 
Przewodniczący:
a) Igor Jasinski -                                            Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
Członkowie:
b) Marcin Balbuza -                                        Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
c) Maciej Agaciński -                                     Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.”
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

           § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2008/10/06, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2008/10/08 08:45:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2008/10/08 08:45:16 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2008/10/06 16:00:54 nowa pozycja