Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 242/08 zmieniające Zarządzenie w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Data podpisania: 2008/06/10

Data wejścia w życie: 2008/06/10


Na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r., nr 10 poz. 178) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. W Regulaminie nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 187/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 7 ust. 2       Kapituła dokonuje wyboru osób nominowanych w głosowaniu jawnym w obecności nie mniej niż 5 członków Kapituły, zwykłą większością głosów”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 187/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2008/06/16, odpowiedzialny/a: Małgorzata Andryszewska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2008/06/16 11:04:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2008/06/16 11:04:50 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2008/06/16 10:55:46 nowa pozycja