Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 187/08 w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Data podpisania: 2008/05/05

Data wejścia w życie: 2008/05/05


ZARZĄDZENIE NR 187/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 maja 2008 r.

w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

        Na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r.,
nr 10 poz. 178) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustanawia się honorowy tytuł „Ambasador Szczecina”.

§ 2. Regulamin nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 108/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” (zm. Zarządzenie Nr 565/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 października 2007 roku w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                   


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2008/05/12, odpowiedzialny/a: Sławomir Szafrański, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/05/12 11:34:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/05/12 11:34:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2008/05/12 11:19:12 nowa pozycja