Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 449/08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osobom zmarłym w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2008/10/20

Data wejścia w życie: 2008/10/20


ZARZĄDZENIE NR 449/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 października 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osobom zmarłym w Gminie Miasto Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 418/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osobom zmarłym w Gminie Miasto Szczecin § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do kosztów sprawienia pogrzebu zalicza się:
1) koszty związane ze sprawieniem pogrzebu zgodnie z § 5 ust. 2 lub 3,
2) koszty dowozu zwłok z miejsca zgonu lub innego miejsca w którym się one znajdują do chłodni miejskiej, chyba że został on pokryty przez inne osoby lub instytucje,
3) koszty przechowania zwłok w chłodni miejskiej od chwili ich dowozu, pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie (faksem lub pisemnie) Ośrodka w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od chwili dowozu. W przypadku nie powiadomienia Ośrodka we wskazanym powyżej terminie Ośrodek ponosi koszty przechowania od chwili otrzymania zawiadomienia.”
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/10/22, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2008/10/22 14:47:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2008/10/22 14:47:56 nowa pozycja