Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 218/08 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2008 r.

Data podpisania: 2008/05/26

Data wejścia w życie: 2008/05/26


ZARZĄDZENIE NR 218/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 maja 2008 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2008 r.


    Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz 791,Nr 140 poz.984) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania własne o kwotę                               574 180 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                          1 370 770 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę                                            1 175 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                         Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/05/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2008/05/30 11:06:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2008/05/30 11:06:37 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/05/30 10:51:21 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/05/30 10:50:49 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/05/30 10:50:17 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/05/30 10:49:07 nowa pozycja