Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 20/08 Wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2008 r

Data podpisania: 2008/01/11

Data wejścia w życie: 2008/01/01


ZARZĄDZENIE NR 20/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2008 r

        Na podstawie art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i Nr 173, poz. 1218), § 8 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej Uchwałą nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, Uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budżetu Miasta na:
 
1)  jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla dorosłych:
a)   gimnazjach                                                                                                             - 120,68 zł
b)   liceach ogólnokształcących                                                                                 - 109,77 zł
c)   szkołach zawodowych i policealnych                                                                 - 133,76 zł
 
2)  jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych przedszkolach                    - 309,06 zł

3)  jednego wychowanka w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii                 - 2.144,55zł
4)  jednego ucznia korzystającego z bursy szkolnej                                              - 513,23 zł
5)  jednego uczestnika w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i w Placówce Oświatowo-Wychowawczej “Dom Harcerza”                                                          - 26,00 zł

6)  jednego ucznia w Ośrodku Terapii Dysleksji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Akademos” oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęcza”:                                                                                                                  - 16,00 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2008 r.

 

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/02/08, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2008/02/08 10:29:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2008/02/08 10:29:15 nowa pozycja