Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 107/08 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora - Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11 z siedzibą w Warnowie

Data podpisania: 2008/03/07

Data wejścia w życie: 2008/03/07


ZARZĄDZENIE NR 107 /08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora - Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11 z siedzibą w Warnowie


Na podstawie art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ) w zw. z art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję ds. naboru na stanowisko Dyrektora – Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11 z siedzibą w Warnowie w składzie:

Przewodniczący
1) Tomasz Jarmoliński - Zastępca Prezydenta Miasta

Członkowie:
2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta
3) Grzegorz Łubian - p.o. Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
4) Jacek Cerebież-Tarabicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
5) Marcin Janda - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Sekretarz:
Aleksandra Ciszewska - Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym


§ 2. Zadaniem Komisji ds. naboru jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora - Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11 z siedzibą Warnowie.

§ 3. Szczegółowe zasady, metody i techniki naboru określa Regulamin pracy komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w miejskiej jednostce organizacyjnej, stanowiący załącznik Nr 4 do procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 82/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników w miejskich jednostkach organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/03/07, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aleksandra Ciszewska, dnia: 2008/03/07 14:00:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Ciszewska 2008/03/07 14:00:45 modyfikacja wartości
Aleksandra Ciszewska 2008/03/07 13:42:42 nowa pozycja