Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 118/08 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

Data podpisania: 2008/03/14

Data wejścia w życie: 2008/03/14


 ZARZĄDZENIE Nr 118/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

        Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) zarządzam, co następuje :


§ 1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 372/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 (zm. Zarządzeniem nr 400/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2007 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/05/07, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Violetta Kawecka, dnia: 2008/05/07 10:18:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Violetta Kawecka 2008/05/07 10:18:24 nowa pozycja