Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 510/08 uchylające Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 r.

Data podpisania: 2008/11/24

Data wejścia w życie: 2008/11/24


ZARZĄDZENIE NR 510/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2008 r.
uchylające Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 r.

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r. Dz.U.Nr 180, poz.1112 ) oraz § 22 uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 498/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                     Prezydent Miasta

                                                                                                                                       Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/11/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2008/12/02 13:03:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2008/12/02 13:03:32 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/12/02 13:02:33 nowa pozycja