Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 51/08 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami .

Data podpisania: 2008/01/31

Data wejścia w życie: 2008/01/31


ZARZĄDZENIE NR 51/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 stycznia 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami .

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), w związku z art.3 ust.1 pkt 2 lit.j uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (zm. uchwałą Nr XLII/532/98 z dnia 26.01.1998r., Nr X/397/99 z dnia 21.06.1999r., Nr XV/465/99 z dnia 25.10.1999r., Nr XIX/580/2000 z dnia 10.01.2000r., Nr XII/243/03 z dnia 24.11.2003r., Nr XX/355/04 z dnia 26.04.2004r., Nr XXXIII/632/05 z dnia 07.02.2005r., Nr XXXVII/696/05 z dnia 18.04.2005r., Nr L/955/06 z dnia 06.02.2006r., Nr XV/415/07 z dnia 19 listopada 2007r.) zarządzam , co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzeniem Nr 544/06 z dnia 9 października 2006r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dysponuje dokumentem : dowód rejestracyjny, dokumentem potwierdzającym fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku posiadania samochodu służbowego lub w leasingu – dokument potwierdzający oddanie samochodu w użytkowanie”.

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1.Umowy najmu garaży murowanych zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Umowy najmu garaży murowanych, z dotychczasowym najemcą lub ich następcą prawnym zawiera się na czas nieoznaczony.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umowa najmu może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym poddania się przez przyszłego najemcę egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku wydania garażu w terminie oznaczonym przez wynajmującego.
4. W imieniu właściciela garażu decyzję, o której mowa w ust. 3, podejmuje kierownik jednostki.
5. Następujące oświadczenia woli w imieniu wynajmującego, składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
1) wyrażenie zgody wynajmującego w przypadkach wskazanych w§ 5 ust.1, § 5ust.2, § 6 ust.1,§ 8 ust.1, § 9, § 10,
2) cofnięcie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o ile ustały przyczyny rozwiązania umowy,
3) skrócenie terminu wypowiedzenia umowy,
4) wyrażanie zgody na wynajem garażu w trybie bezprzetargowym,
5) negatywne rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z garażu.”

3) § 7 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przetargu ograniczonego do mieszkańców nieruchomości bezpośrednio przylegających do danej nieruchomości na której posadowiony jest wolny garaż, w przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu, o którym mowa w pkt 1, z powodu braku oferentów ”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8.Garaże mogą być oddawane w najem w trybie bezprzetargowym :
1) dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2,
2) osobom niepełnosprawnym z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin, a wolny garaż znajduje się w bliskim sąsiedztwie zamieszkiwania.
Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
3) podmiotowi, który wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy, pod warunkiem negatywnego rozstrzygnięcia przetargu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, z powodu braku oferentów.
4) jeżeli garaż przyznawany jest jako garaż zamienny, w związku z rozwiązaniem umowy na dotychczas zajmowany garaż z przyczyn leżących po stronie wynajmującego.

5) w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie
„4) za użytkowanie garażu: zlokalizowanego bez wymaganego zezwolenia, użytkowanego bez tytułu prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wynajmującego lub fakt innego użytkowania niż to wynika z umowy - 6,90 zł ”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzeniem Nr 544/06 z dnia 9 października 2006r.) pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/02/05, odpowiedzialny/a: Wajdziak Marcin, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2008/02/05 10:28:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2008/02/05 10:28:30 nowa pozycja