Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 330/08 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2008 r.

Data podpisania: 2008/07/31

Data wejścia w życie: 2008/07/31


ZARZĄDZENIE NR 330/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 lipca 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2008 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz 791,Nr 140 poz.984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki na zadania własne o kwotę                 5 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                             48 841,13 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę                              397 200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                    Prezydent Miasta

                                                                                                                                       Piotr Krzystek

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/08/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2008/08/05 12:47:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2008/08/05 12:47:30 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/08/05 12:42:23 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/08/05 12:41:48 nowa pozycja